ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Την ευθύνη για τον έγκαιρο εφοδιασμό της Κατασκήνωσης με τα απαραίτητα υλικά, καθώς και τον συντονισμό των επιμέρους εργασιών των χώρων της, έχει ο Διαχειριστής σύμφωνα με τις εντολές του Υπεύθυνου της Κατασκήνωσης.

Στις βασικές δραστηριότητες  του Διαχειριστή εντάσσονται:

  • Η φροντίδα για την κάλυψη όλων των αναγκών της Κατασκήνωσης.
  • Ο έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων, σε συνεργασία με τον γιατρό και τον Υπεύθυνο της Κατασκήνωσης.
  • Η μέριμνα για την ανανέωση των καταναλωτικών υλικών της Κατασκήνωσης (διάφορα αναλώσιμα).
  • Η εποπτεία της επισκευής χώρων, μηχανημάτων και υλικών αναγκαίων για τη λειτουργία της Κατασκήνωσης.
  • Η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που προκύπτουν από φιλοξενίες αποστολών, καθαρισμό ιματισμού κ.α.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy