ΑΔΕΙΕΣ - ΕΞΟΔΟΙ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τους κατασκηνωτές

 • Άδεια εξόδου σε κατασκηνωτές δίνεται για σοβαρούς λόγους και μόνο όταν παραλαμβάνονται από τους γονείς τους ή από πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα.
 • Τα επισκεπτήρια των κατασκηνωτών γίνονται μόνο στις προκαθορισμένες από το ΤΥΠΕΤ ημέρες και ώρες (μία μέρα σε κάθε περίοδο).
 • Οι επισκέψεις σε άλλες μέρες και ώρες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΕΣ γιατί προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στη λειτουργία της κατασκήνωσης αλλά και στα ίδια τα παιδιά.
 • Για τους ίδιους λόγους της ομαλής λειτουργίας της κατασκήνωσης και της ψυχικής ηρεμίας των κατασκηνωτών ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η άμεση τηλεφωνική επικοινωνία των κατασκηνωτών με τους γονείς, εκτός από τις προγραμματισμένες από το αρχηγείο ώρες oπoυ επιτρέπεται η χρήση των καρτοτηλεφώνων της κατασκήνωσης.
 • Οι γονείς μπορούν να πληροφορούνται για τους κατασκηνωτές από το Αρχηγείο.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις μη προσαρμογής ή ασθένειας των παιδιών με ευθύνη και έγκριση του Αρχηγού ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η επικοινωνία με τους γονείς τους.

Για τα στελέχη

 • Όλα τα στελέχη της κατασκήνωσης από ομαδάρχες μέχρι αρχηγό ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ από την κατασκήνωση.
 • Είναι στην κρίση της Διοίκησης και του Αρχηγού σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (υγεία, δικαστήριο, οικογενειακό πρόβλημα) να δίνεται ολιγόωρη άδεια χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης.
 • ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ γίνονται μόνο τις προκαθορισμένες από το ΤΥΠΕΤ ημέρες και ώρες (μία ημέρα σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο όπως και των κατασκηνωτών).
 • Τηλεφωνική επικοινωνία των στελεχών είναι δυνατή μόνο μετά από άδεια του Αρχηγείου χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τις ώρες άσκησης των καθηκόντων τους.
 • Επισκέψεις ατόμων εκτός κατασκήνωσης στο χώρο της κατασκήνωσης (π.χ. παλιά στελέχη) είναι δυνατές μόνο μετά από άδεια της Διοίκησης και του Αρχηγού και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διανυκτέρευση στο χώρο της κατασκήνωσης σε εξωκατασκηνωτικά άτομα.
 • Στα τομεαρχεία, κοινοταρχεία και τους λοιπούς χώρους καταλύματος των στελεχών, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παρουσία άλλων ατόμων οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
 • Η ευθύνη της τήρησης των παραπάνω ανήκει στα στελέχη που διαμένουν στο συγκεκριμένο χώρο.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Created by Pixelocracy