Super User

Super User

Ενημερώνονται τα μέλη ότι δεν λειτουργεί προσωρινά το Τηλεφωνικό Κέντρο διαχείρισης ιατρικών ραντεβού, 210 3349200 (δ:19200), λόγω τεχνικού προβλήματος.

Το θέμα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να μην παρεμποδίζεται η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση. 

 

Tο ΤΥΠΕΤ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο γενετικής DNA Diagnosis N Analysis, η οποία αφορά σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σε πανελλαδικό επίπεδο, στους τομείς μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής.

Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά στους εξής τομείς:
1. προγεννητικό έλεγχο χρωμοσωμικών ανωμαλιών
2. μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο veracity
3. γενετικά νοσήματα
4. κλασική και μοριακή κυτταρογενετική
5. πακέτα αναλύσεων μοριακής-κυτταρογενετικής
6. γενετικοί δείκτες θρομβοφιλίας (για μέλη εκτός Αττικής που αδυνατούν να προσέλθουν στην κλινική Υγείας Μέλαθρον)
7. ανδρική υπογονιμότητα
8. μοριακή μικροβιολογία

Σε κάθε περίπτωση το μέλος επιβαρύνεται με το κόστος των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ευνοϊκές - ανταγωνιστικές τιμές της σύμβασης και αποζημιώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ΤΥΠΕΤ, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση η έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΤΥΠΕΤ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ DNA Diagnosis N Analysis ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ
Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 124α,11526 Αμπελόκηποι - Αθήνα, τ: 210 7487001
Ανδριανουπόλεως 1, 55133 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη, τ: 2315 558810

Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 θα ισχύσουν οι εξής αλλαγές:

Το Παθολογικό Ιατρείο του ΤΥΠΕΤ στο κτήριο της ΕΤΕ στη Λεωφ. Αθηνών θα λειτουργεί:
• κάθε Δευτέρα υπό την κ. Σκεύα Ειρήνη
• κάθε Τετάρτη και Παρασκευή υπό τον κ. Ευσταθίου Σταμάτιο
Η αιμοληψία θα διενεργείται κάθε Τετάρτη (8:00 – 9:00).

Το Παθολογικό Ιατρείο του ΤΥΠΕΤ στο κτήριο της ΕΤΕ στην οδό Πειραιώς θα λειτουργεί:
• κάθε Τρίτη υπό τον κ. Τσακύρη Θεόφραστο
• κάθε Πέμπτη υπό τον κ. Βέργο Γεώργιο
Η αιμοληψία θα διενεργείται κάθε Τρίτη (8:00 – 9:00).

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Ηλεκτροχειρουργικής Διαθερμίας με συσκευή Αργού για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος της κλινικής Υγείας Μέλαθρον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές οικονομοτεχνικές προσφορές, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αντικείμενο Διαγωνισμού - Στόχος
Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ».

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται στη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 105 52 Αθήνα, με τους εξής τρόπους:
1. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται πιο πάνω.
2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.
3. Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις (2) και (3) το ΤΥΠΕΤ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

Οδηγίες
Στον φάκελο πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ».

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

  • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" μέσα στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά και αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές καθώς και το Φύλλο Συμμόρφωσης στους όρους της διακήρυξης (πρωτότυπο και αντίγραφο). Επίσης μπορεί να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με τις κυριότερες συνεργασίες της.
  • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" μέσα στον οποίο τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο). Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ.

Και οι δύο φάκελοι πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΤΥΠΕΤ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Το ΤΥΠΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Αρμόδιος για πληροφορίες ή διευκρινίσεις ο κ. Ηρακλής Λύγας, Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349458.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι αύριο Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 το Περιφερειακό Παθολογικό Ιατρείο στο Κτήριο της ΕΤΕ στην οδό Πειραιώς 74, Μοσχάτο, εκτάκτως θα λειτουργήσει μετά τις 10:30.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy