Super User

Super User

Ενημερώνουμε τους γονείς ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας αναφορικά με την ασφάλεια των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται στην κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στον Διόνυσο.

Η σεισμική δόνηση η οποία προηγήθηκε δεν επηρέασε την κατασκηνωτική λειτουργία ούτε επέφερε υλικές ζημιές.

Η κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ στον Διόνυσο λειτουργεί κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα για τα παιδιά, τα στελέχη και τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου, δε συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η κατασκηνωτική εμπειρία στο ΤΥΠΕΤ συνεχίζεται με ασφάλεια.

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλώσιμων αναλυτή αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές και τεχνικές προσφορές, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται στη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 105 52 Αθήνα, με τους εξής τρόπους:
1. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης, όπως προαναφέρεται.
2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.
3. Μέσω COURIER.
Στις περιπτώσεις (2) και (3) το ΤΥΠΕΤ δεν έχει ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.
Οδηγίες

Οι προσφορές θα υποβληθούν υπογεγραμμένες μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

 • Η λέξη «προσφορά»
 • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα
 • Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά μέσα στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά και αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές καθώς και το Φύλλο Συμμόρφωσης στους όρους της διακήρυξης (πρωτότυπο και αντίγραφο). Οι τεχνικές προδιαγραφές, το φύλλο συμμόρφωσης καθώς και τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb stick). Επίσης μπορεί να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με τις κυριότερες συνεργασίες της.
 • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά μέσα στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο). Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής.

Και οι δύο φάκελοι πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΤΥΠΕΤ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Το ΤΥΠΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Αρμόδιος για πληροφορίες ή διευκρινίσεις ο κ. Ηρακλής Λύγας, Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349458.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το επίδομα Λουτροθεραπείας χορηγείται στα ασφαλισμένα από 5ετίας άμεσα και έμμεσα μέλη του Ταμείου Υγείας, ηλικίας 50 ετών και άνω, με την προϋπόθεση τα έμμεσα μέλη να μην έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης. Χορηγείται μόνο σε ένα έμμεσο μέλος της ίδιας οικογενειακής μερίδας.

Δεν καταβάλλεται επίδομα για ποσιοθεραπεία και εισπνοές.

Τα χορηγούμενα ποσά είναι:

 • Για είκοσι (20) φυσικά λουτρά ή λασπόλουτρα σε λουτροπόλεις απόστασης άνω των 30 χλμ από τον τόπο διαμονής, για τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη €250, ενώ για τα έμμεσα €133.
 • Σε λουτροπόλεις απόστασης μέχρι 30 χλμ από τον τόπο διαμονής, για όλα τα ασφαλισμένα μέλη €105 (αφορά και στη λίμνη Βουλιαγμένης).
 • Για φυσικά λουτρά, με παραμονή έως και δέκα τέσσερεις (14) ημέρες στη λουτρόπολη και ισάριθμες λούσεις, δεν καταβάλλεται επίδομα. Για παραμονή από δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20) ημέρες και ισάριθμες λούσεις, το ποσόν καταβάλλεται αναλογικά.

Σε μέλη τα οποία κατά το έτος 2019 πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν φυσικοθεραπείες, δεν καταβάλλεται το επίδομα λουτροθεραπείας.

Μέλη τα οποία θα πραγματοποιήσουν λουτροθεραπεία για πρώτη φορά ή διέκοψαν τον προηγούμενο χρόνο ή αλλάζουν λουτροπηγή και έχουν ηλικία 50 ετών και άνω, πρέπει να υποβάλουν στο Ταμείο Υγείας αίτηση με γνωμάτευση ορθοπαιδικού σχετικά με την πάθησή τους, τον αριθμό των λουτρών και τη λουτροπηγή. Η γνωμάτευση για τα μέλη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι από ορθοπαιδικό του ΤΥΠΕΤ και για τις υπόλοιπες περιοχές από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ορθοπαιδικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος είναι η βεβαίωση του λουτροθεραπευτηρίου και τα αποκόμματα των ημερήσιων εισιτηρίων, τα οποία υποβάλλονται έως τις 30.11.2019.

Χορηγείται βοήθημα Αεροθεραπείας σε όσα μέλη

 1. πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία ή υποβάλλονται σε αιμοκαθάρσεις. Η χορήγηση του επιδόματος γίνεται τον μήνα Ιούλιο χωρίς την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών,
 2. πάσχουν από βαρύ πνευμονικό νόσημα, νεφροπάθεια, Ca πνευμόνων και πνευμονοκοκίαση.

Τα δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος είναι:

 1. αίτηση με γνωμάτευση του ειδικού για την πάθηση ιατρού και
 2. λοιπά στοιχεία συνοδευτικά της πάθησης (ακτινογραφίες κλπ), με την ένδειξη «Για την Υγειονομική Επιτροπή».

Το καταβαλλόμενο ποσόν ανέρχεται στα €162 για τους θαλασσαιμικούς και τους αιμοκαθαιρούμενους και στο ποσό των €118 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι τις 30.11.2019, με την προσκόμιση βεβαίωσης της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής για την εφαρμογή αεροθεραπείας.

Σε έμμεσα μέλη τα οποία είναι ασφαλισμένα σε άλλον κύριο φορέα δεν καταβάλλονται τα επιδόματα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας.

Σε ασφαλισμένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων λουτροθεραπείας & αεροθεραπείας, χορηγείται μόνο το ένα εξ αυτών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για την Αθήνα: 210 334 9332 (δ:19332), 210 334 9515 (δ:19515) & 210 334 9519 (δ:19519). Για τη Θεσσαλονίκη: 2310 281936 &2310 269093.

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & υλικών χειρουργείου και προκηρύσσει διαγωνισμό (ενδεικτικού ετήσιου προϋπολογισμού ποσού €1.000.000) με κλειστές οικονομικές και τεχνικές προσφορές.

Για τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών - Συμβάσεων ΤΥΠΕΤ, Ευπόλιδος 8 - 5ος όροφος, Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3349352 & 210 3349369.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15- 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 & ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα «Το Χρηματιστήριο», επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοίκησης
2. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018
3. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης έτους 2019
4. Έγκριση Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα «Το Χρηματιστήριο», επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, με όσους παρόντες.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy