Super User

Super User

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., προτίθεται να προβεί στην κάλυψη θέσεων ιατρών για τις κατασκηνώσεις του στον Διόνυσο Αττικής (2 θέσεις), στη Σάνη Χαλκιδικής (1 θέση) και στη Λούτσα Πρέβεζας (1 θέση), για το χρονικό διάστημα από 20.06.2019 έως 21.08.2019.

Οι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν εντός της κατασκήνωσης καθόλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για τις πιο πάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 • Ειδικότητα Παιδιατρικής, Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής ή έχουν κάνει 1-2 έτη ειδικότητας παιδιατρικής ή παθολογίας ή έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου.
 • Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κάτοχοι πτυχίου γνώσεως Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγένεια).
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει).
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος/α είναι μέλος του.
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του ΔΑΤ ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019. Απαραίτητη είναι η αναγραφή στο ΘΕΜΑ του ηλεκτρονικού μηνύματος: «Για τη θέση ΙΑΤΡΟΥ στις κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ».

To Tαμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, στη φάση προετοιμασίας των παιδικών κατασκηνώσεών του στον Διόνυσο Αττικής, ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση σητών και παντζουριών στους οικίσκους της κατασκήνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες επισυνάπτονται, μπορούν να αποστείλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», ο οποίος θα περιέχει:

α) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εντός του οποίου τοποθετείται έγκυρη Ασφαλιστική ενημερότητα - Φορολογική ενημερότητα - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599 στην οποία θα αποδέχεται η αντίστοιχη Εταιρεία τους όρους συμμετοχής.

β) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Τεχνικές Προδιαγραφές», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πρόσκλησης.

γ) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εντός του οποίου τοποθετείται η προσφορά, ενυπόγραφη (πρωτότυπη) σύμφωνα με το συνημμένο Αναλυτικό Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό προσφοράς.

Αρμόδιος για διευκρινιστικές πληροφορίες ο Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349221, κ. Σοφία Καφούρη και 210334 9322, κ. Θεόδωρος Πάτσιος.

Οι φάκελοι κατατίθενται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 και ώρα 14.30, στη διεύθυνση ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος - Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού αντίστοιχου με το 10% του κόστους που έχει υποβάλλει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ολοκλήρωση έργου μεταφοράς

Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη πως ολοκληρώθηκαν, εντός του χρονοδιαγράμματος που αρχικά είχε τεθεί, οι εργασίες της μετεγκατάστασης του Πολυοδοντιατρείου πέντε (5) οδοντιατρικών θέσεων από τον 2ο στον ιδιόκτητο 5ο όροφο του κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15.

Στον ίδιο όροφο δημιουργήθηκαν τρία (3) νέα Εξωτερικά Ιατρεία και λειτουργεί ήδη η Υπ/νση Μητρώου του ΤΥΠΕΤ.

Τα νέα Οδοντιατρεία θα λειτουργήσουν από την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, 08:00 έως 20:00, υπό την ευθύνη του οδοντιάτρου κ. Λάζαρου Βασιλόπουλου.

Τα έκτακτα οδοντιατρικά περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης θα αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο στο Πολυοδοντιατρείο της οδού Σοφοκλέους 15, χωρίς ραντεβού.

Επιπρόσθετα, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών τα μέλη μπορούν να απευθύνονται, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στα Περιφερειακά Οδοντιατρεία:

 • Πειραιά (Εθνικής Αντιστάσεως 3, τ: 210 4144270),
 • Ψυχικού (Λεωφ. Κηφισίας 178 & Αγησιλάου, τ: 210 6783295) και
 • Γέρακα (Γαργηττού 86 & Πόρου, τ: 210 3579023).

Ο έλεγχος των οδοντιατρικών πράξεων θα διενεργείται καθημερινά 08:00 - 20:00, μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 3349200 (δ:19200).

Κατόπιν ραντεβού, επίσης, συνεχίζει να λειτουργεί το Οδοντιατρικό Κέντρο του ΤΥΠΕΤ, επί της οδού Αρμένη Βράιλα 4.

To Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια και την επί τόπου παράδοση πλαστικών, ακρυλικών και εποξειδικών χρωμάτων για την βαφή οικίσκων, κολυμβητικών δεξαμενών και κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κατασκηνώσεών του στον Διόνυσο Αττικής, στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη Λούτσα Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τις ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται, μπορούν να αποστείλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ», ο οποίος θα περιέχει:

α) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» εντός του οποίου τοποθετείται έγκυρη Ασφαλιστική ενημερότητα - Φορολογική ενημερότητα - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599 στην οποία θα αποδέχεται η αντίστοιχη Εταιρεία τους όρους συμμετοχής.

β) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Τεχνικές Προδιαγραφές» εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης.

γ) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» εντός του οποίου τοποθετείται η ενυπόγραφη προσφορά (πρωτότυπη).
Αρμόδιος για διευκρινιστικές πληροφορίες ο Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349221, κ. Σοφία Καφούρη.

Οι φάκελοι κατατίθενται το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος, Αθήνα.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού αντίστοιχου με το 10% του κόστους του διαγωνισμού που έχει προϋπολογισθεί από το ΤΥΠΕΤ.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Οδοντίατρου - Ενδοδοντολόγου, με πλήρη απασχόληση, για τις ανάγκες του Υγειονομικού Συγκροτήματος ΤΥΠΕΤ Θεσσαλονίκης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/-νες για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
3. Απλό φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.
4. Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ενδοδοντολογία.
5. Βεβαίωση του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μέλος του.
6. Οποιοδήποτε στοιχείο που να βεβαιώνει και να αποδεικνύει την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση, την άσκηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και γενικότερα την επιμόρφωση στο αντικείμενο.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα ανωτέρω δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία ΔΣ ΤΥΠΕΤ, στη διεύθυνση: ΤΥΠΕΤ, Ευπόλιδος 8 – 6ος όροφος, 10551 Αθήνα, έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΥ».

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy