Super User

Super User

egkrisi-eof

Ο ΕΟΦ συμβουλεύει το κοινό:

 • Να αγοράζει συνταγογραφούμενα φάρμακα μόνο με συνταγή γιατρού.
 • Να εμπιστεύεται γενόσημα ή πρωτότυπα φάρμακα, αφού η θεραπευτική τους αξία είναι ίδια.
 • Να μην καταναλώνει αντιβιοτικά χωρίς συνταγή γιατρού.
 • Να μην αγοράζει φάρμακα από το Διαδίκτυο.
 • Να μην συνιστά φάρμακα σε συγγενείς και φίλους και να συμβουλεύεται μόνο τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό του για να πάρει ένα φάρμακο.

Ο ΕΟΦ εγγυάται:

 • Όλα τα φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, πρωτότυπα & γενόσημα, είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και ίδιας θεραπευτικής αξίας.
 • Η άδεια κυκλοφορίας όλων των φαρμάκων δίνεται με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων διασφαλίζεται με συνεχείς ελέγχους μετά την άδεια.
Πηγή: eof.gr

proper-selection-of-medicines

Ο ΕΟΦ συμβουλεύει:

 • Αγοράζουμε συνταγογραφούμενα φάρμακα μόνο με συνταγή γιατρού.
 • Εμπιστευόμαστε γενόσημα ή πρωτότυπα φάρμακα, αφού η θεραπευτική τους αξία είναι ίδια.
 • Δεν καταναλώνουμε αντιβιοτικά χωρίς συνταγή γιατρού, όπως στις απλές ιώσεις.
 • Δεν αγοράζουμε φάρμακα από το Διαδίκτυο.
 • Δεν ανταλλάσσουμε φάρμακα με συγγενείς και φίλους.

Ο ΕΟΦ εγγυάται:

 • Όλα τα φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, πρωτότυπα & γενόσημα, είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και ίδιας θεραπευτικής αξίας.
 • Η άδεια κυκλοφορίας όλων των φαρμάκων δίνεται με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων διασφαλίζεται με συνεχείς ελέγχους μετά την άδεια κυκλοφορίας.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας για τη σωστή χρήση φαρμάκων.

Ζητήστε να σας χορηγηθούν τα κατάλληλα φάρμακα με το μικρότερο κόστος συμμετοχής.

Έγκριση ΕΟΦ σημαίνει αποτελεσματικότητα & ασφάλεια για όλα τα φάρμακα, πρωτότυπα & γενόσημα.


Πηγή: eof.gr

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Ν.Π.Ι.Δ) ενδιαφέρεται για συνεργασία με εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο δυναμικό για τη θερινή λειτουργία της κατασκήνωσής του στον Διόνυσο Αττικής όπως παρακάτω :

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – Περίοδος από 18.06.2019 έως και 23.08.2019
Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτριες, που θα στελεχώσουν τα μαγειρεία (τραπεζαρία - διανομείο - λάντζα) και τους υπόλοιπους χώρους της κατασκήνωσης (κηπουρικές εργασίες - αποθήκες κα) σε δύο βάρδιες (πρωί - απόγευμα). Άτομα: 45.

Για την προετοιμασία και καθαριότητα της κατασκήνωσης, πριν την έναρξη, θα απαιτηθεί να προσέλθει ομάδα εργασίας δέκα (10) ατόμων από τις 14.06.2019.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν βιβλιάρια υγείας και να προσληφθούν νόμιμα για όλο το διάστημα απασχόλησής τους.

Τα ωράρια εργασίας του προσωπικού θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης.

Ο αριθμός των εργαζομένων δύναται να αυξομειώνεται από το ΤΥΠΕΤ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκήνωσης.

Στη προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αναφέρεται η παροχή ή όχι των ειδών καθαριότητας (πιστοποιημένα υλικά) και ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Γνωστοποιείται ότι η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει με την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων (ώρες/εργαζόμενο) που θα κατατίθεται καθημερινά υπό μορφή πίνακα από την ανάδοχο εταιρεία στο ΤΥΠΕΤ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής του Διαγωνισμού:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
• Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ότι:
- ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης,
- η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Η ανάδοχος εταιρεία δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της κατασκήνωσης θα πρέπει να καταθέσει ονομαστική κατάσταση με τον ζητούμενο αριθμό εργαζομένων (με φωτοτυπίες όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτών), εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας τους καθώς και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σε ισχύ.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό:
Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας: κ. Βικτωρία Παπαΐωάννου, τ: 210 3349558 - κ. Μαριλένα Φρουζάκη, τ: 210 3349312 & κ. Λευκή Χριστοφόρου, τ: 210 3349549.
Κατασκήνωση Διονύσου Αττικής: κ. Γλυκός Λουκάς, τ: 210 8150322, δ/νση κατασκήνωσης: Στρατή Καρρά & Πλαστήρα - Διόνυσος.

Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να εσωκλείονται σε ξεχωριστό φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής βάσει των οποίων θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και σε ξεχωριστό φάκελο η οικονομική προσφορά. Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 10% του συνολικού καθαρού κόστους ανάδειξης του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την εκκένωση και αποκομιδή λυμάτων στην κατασκήνωσή του στον Διόνυσο Αττικής.

Σημειώνεται ότι η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από 20.06.2019 έως και 21.08.2019. Η προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο της αποκομιδής και όχι στην ανά δρομολόγιο τιμολόγηση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το ανωτέρω διάστημα απαιτούνται κατ' εκτίμηση περίπου 170 αποκομιδές, προϋπολογιστικού κόστους 12.000€ περίπου.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό επικοινωνείτε:
• κ. Βικτωρία Παπαϊωάννου, τ: 210 3349558 - κ. Μαριλένα Φρουζάκη, τ: 210 3349312 & κ. Λευκή Χριστοφόρου, τ: 210 3349549 ή
• κ. Λουκάς Γλυκός, τ: 210 6210226, 210 8150322.

Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα βάσει της οποίας θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και σε ξεχωριστό φάκελο η οικονομική προσφορά. Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του συνολικού καθαρού κόστους ανάδειξης του διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης θα λήγει σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμα.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Φύλαξη κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για τη Φύλαξη των Κατασκηνώσεών του:

 • στον Διόνυσο Αττικής,
 • στη Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής και
 • στη Λούτσα Πρέβεζας

ως εξής:

α) Για το χρονικό διάστημα από 20.06.2019 έως και 20.08.2019:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - άτομα: 18 (σε τρεις βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 4 άτομα, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 4 άτομα,
Βραδινή (22:00 - 06:00): 10 άτομα.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - άτομα: 5 (σε τρεις βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 1 άτομο, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 1 άτομο,
Βραδινή (22:00 - 06:00): 3 άτομα.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - άτομα: 5 (σε τρείς βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 1 άτομο, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 1 άτομο,
Βραδινή (22:00 - 06:00): 3 άτομα.

β) Για το χρονικό διάστημα από 21.08.2019 έως και 06.09.2019:

Σε περίπτωση υλοποίησης προγράμματος οικογενειακών διακοπών στις κατασκηνώσεις Σάνη Χαλκιδικής και Λούτσα Πρέβεζας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα απαιτηθεί ένα (1) άτομο καθημερινά για φύλαξη, καλύπτοντας ωράριο βραδινής βάρδιας (22:00 - 06:00).

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Ειδική άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 του Ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3707/08.
• Έγκριση του σχεδίου Στολής, σύμφωνα με τον Νόμο
• Άδεια εργασίας του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΤΥΠΕΤ.
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ
• Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
• Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86:
- ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης,
- η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για (5) πέντε μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Το ΤΥΠΕΤ θα έχει την δυνατότητα αυξομείωσης του προσωπικού φύλαξης των κατασκηνώσεων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Η ανάδοχος εταιρεία δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της κατασκήνωσης θα πρέπει να καταθέσει ονομαστική κατάσταση με τον ζητούμενο αριθμό εργαζομένων (με φωτοτυπίες όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτών), καθώς και εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας των.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό:
Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας: κ. Βικτωρία Παπαϊωάννου, τ: 210 3349558 - κ. Μαριλένα Φρουζάκη - τ: 210 3349312 & κ. Λευκή Χριστοφόρου, τ: 210 3349549.

Επιμέρους:
Για την κατασκήνωση Διονύσου Αττικής: κ. Γλυκός Λουκάς, τ: 210 8150322, δ/νση κατασκήνωσης: Στρατή Καρρά & Πλαστήρα - Διόνυσος.

Για την κατασκήνωση Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: κ. Νάτσιος Αστέριος,
τ: 23740 22888/285, κιν. 6980 307408, δ/νση κατασκήνωσης: Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ - Σάνη Χαλκιδικής.

Για την κατασκήνωση Λούτσας Πρέβεζας: κ. Παππάς Ιωάννης, τ: 26840 41310, κιν. 6937 370886, δ/νση κατασκήνωσης: Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ - Λούτσα Πρέβεζας.

Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να εσωκλείονται σε ξεχωριστό φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής βάσει των οποίων θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και σε ξεχωριστό φάκελο η οικονομική προσφορά που θα αναφέρεται διαχωρισμένα στις ανά χρονικά διαστήματα περιπτώσεις Α και Β.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του συνολικού καθαρού κόστους ανάδειξης του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΥΠΕΤ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy