Από την 1η Ιουλίου 2011, το ΤΥΠΕΤ δεν πληρώνει φαρμακευτικά ιδιοςκευάςματα που χορηγογνται με ιατρική ςυνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται απβ τουσ φορείσ κοινωνικήσ ασφάλισης, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργαςίας & Κοινωνικής Αςφάλιςης (ΦΕΚ 559/8.4.2011).

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy