Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & υλικών χειρουργείου και προκηρύσσει διαγωνισμό (ενδεικτικού ετήσιου προϋπολογισμού ποσού €1.000.000) με κλειστές οικονομικές και τεχνικές προσφορές.

Για τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών - Συμβάσεων ΤΥΠΕΤ, Ευπόλιδος 8 - 5ος όροφος, Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3349352 & 210 3349369.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15- 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 & ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy