Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων οι οποίες δεν εκτελούνται στο Μικροβιολογικό του Εργαστήριο και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 14:00.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε με:
• τον κ. Ιωάννη Κατσαβοχρήστο, Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο, Διευθυντή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349427.
• την κ. Αναστασία Κολοκούρη, Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο, τ: 210 3349445.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy