Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον προαναφερόμενο Διαγωνισμό ότι στην ενότητα "Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς" της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, το σημείο 4 της σελ. 4, διαμορφώνεται ως εξής:

4. Δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου ότι τα αποτελέσματα, με ανωνυμοποιημένα τα απαιτούμενα στοιχεία του ασθενή, θα παραδίδονται εγγράφως με υπογραφή του ιατρού Βιοπαθολόγου του εξωτερικού συνεργάτη και ηλεκτρονικά (on line στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΥΠΕΤ Medilab LIS). Για τα εν λόγω επιβαρύνεται με το κόστος διασύνδεσης ο ανάδοχος.

 


Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy