Παρατίθεται ο ισχύων Κανονισμός Ασφάλισης & Παροχών ΤΥΠΕΤ, με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ΤΥΠΕΤ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2018.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy