Super User

Super User

Το όραμα όλων των εργαζομένων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι να συνδεθεί ο Οργανισμός με την πλήρη ευχαρίστηση και ικανοποίηση όλων όσοι απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

Βασική παράμετρος των ποιοτικών υπηρεσιών που φιλοδοξούμε να παρέχουμε είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των εδεσμάτων και των ροφημάτων που παρασκευάζουμε και προσφέρουμε στον χώρο της Κλινικής, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό τους σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή και την αποθήκευση μέχρι την επεξεργασία και το σερβίρισμα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, η οποία συνίσταται στο:

 1. να τηρείται επ' ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
 2. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
 3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 4. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα
 5. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγής
 6. να εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
 7. να διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί με τους προμηθευτές αλλά και τις αρχές
 8. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Τα προαναφερόμενα διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών στόχων και κάνουν τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους να νιώθουν υπερήφανοι, που συνεργάζονται για την πρόοδο του «Υγείας Μέλαθρον».

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς, οι οποίες υλοποιούνται με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αποτελεί μέρος της καθημερινής μας δουλειάς.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας υλοποιούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους μας, να μετρήσουμε το αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσής μας με αντικειμενικούς δείκτες και τέλος να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, μελετήσαμε και εγκαταστήσαμε στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2015.
 • Βασικός στόχος μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση όλων των κλινικών κινδύνων, η πρόληψη πιθανών προβλημάτων στις παρεχόμενες υπηρεσίες πριν εμφανιστούν, αλλά και η άμεση επίλυσή τους όταν υπάρξουν.
 • Η εφαρμογή του ΣΔΠ, στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον»  παρέχει τη σιγουριά ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ειδικότερα των ασφαλισμένων και των ασθενών μας, σήμερα και στο μέλλον.
 • Η δέσμευσή μας για την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των ανάλογων σχετικών κανονισμών και ειδικότερα η διασφάλιση του απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι δεδομένη και εξασφαλίζεται μέσα από τις διαδικασίες που τηρούμε καθημερινά.
 • Η Διοίκηση της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» δεσμεύεται για την καθολική εφαρμογή και την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, καθώς επίσης για τη συμμόρφωση του ίδιου του ΣΔΠ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και των προτύπων και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Η Διοίκηση της κλινικής "Υγείας Μέλαθρον" διασφαλίζει και διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς), για την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΠ.

Στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον» εστιάζουμε στους νοσηλευόμενους, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους και παρέχουμε υψηλής ποιότητας φροντίδα, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνολογία αιχμής.

Ακολουθούμε την ισχύουσα Νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα διαχειριστικά πρότυπα ISO και τους κανόνες Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής που διέπουν τη λειτουργία μας.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ιατρικών Απεικονίσεων του «Υγείας Μέλαθρον» (Ακτινολογικό, Αξονικός Τομογράφος, Ψηφιακός Μαστογράφος, Ακτινολογικοί Υπέρηχοι) έχει πιστοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2014, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Επίσης από τον Ιούνιο του 2013 έχει πιστοποιηθεί η παρασκευή και διάθεση των τροφίμων στην Κλινική σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Στο «Υγείας Μέλαθρον» αναπτύσσονται και εφαρμόζονται ήδη διαδικασίες βάσει Διεθνών προτύπων Στόχος μας είναι η πιστοποίηση και των υπόλοιπων δομών και τμημάτων της Κλινικής.

1. Γυναίκες <40 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, φερριτίνη, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Γίνονται μία φορά ως βασική εξέταση σε άτομα 18-20 ετών και σε περίπτωση που είναι φυσιολογικές επαναλαμβάνονται μετά από 5 χρόνια.
Αν υπάρχουν παθολογικές τιμές ο επανέλεγχος μπορεί να γίνει σε μικρότερα διαστήματα αλλά μόνο για τις παθολογικές εξετάσεις.

Προκειμένου ο επανέλεγχος παθολογικών τιμών να γίνει περισσότερες από μία φορά τον χρόνο, πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θεραπευτικής παρέμβασης).
Για να προστεθούν επιπλέον εξετάσεις στην προαναφερόμενη βασική σειρά εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν είτε σχετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό είτε συγκεκριμένα συμπτώματα ή σημεία, τα οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς στο ιατρικό παραπεμπτικό.

ΗΚΓράφημα ανά 5 χρόνια ή ανάλογα με τα ευρήματα.

Τεστ Παπανικολάου και εκτίμηση από γυναικολόγο κάθε 2 χρόνια.

2. Γυναίκες 40 - 50 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, φερριτίνη, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

ΗΚΓράφημα ανά 5 χρόνια ή ανάλογα με τα ευρήματα.

Τεστ Παπανικολάου και εκτίμηση από γυναικολόγο κάθε χρόνο.

Μαστογραφία κάθε 2 χρόνια όταν η πρώτη μαστογραφία είναι φυσιολογική.
Μόνο αν υπάρχουν σχετικά συμπτώματα ή σημεία ή επιβαρυμένο ατομικό/οικογενειακό ιστορικό μπορεί ο έλεγχος να αρχίζει σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών, να γίνεται συχνότερα από τα 2 χρόνια ή/και να συνδυάζεται με ψηφιακή μαστογραφία, μαγνητική μαστογραφία ή/και υπερηχογράφημα μαστών, μετά από σύσταση ή παραπομπή ειδικού (χειρουργού μαστολόγου, γυναικολόγου, ενδοκρινολόγου, ογκολόγου, ακτινολόγου).

3. Γυναίκες >50 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό

Γαστρεντερολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από γαστρεντερολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, Mayer κοπράνων ή κολονοσκόπηση), ανάλογα με τη σχέση κινδύνου-οφέλους, όπως προκύπτει εξατομικευμένα για κάθε εξεταζόμενο.

Τεστ Παπανικολάου και εκτίμηση από γυναικολόγο κάθε 2 χρόνια σε γυναίκες με 3 ή περισσότερα διαδοχικά φυσιολογικά PAP τεστ. Γυναίκες άνω των 70 ετών με 3 ή περισσότερα διαδοχικά φυσιολογικά PAP τεστ και κανένα παθολογικό PAP τεστ τα τελευταία 10 έτη ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν αυτή την εξέταση.

Μαστογραφία κάθε 2 χρόνια όταν η πρώτη μαστογραφία είναι φυσιολογική.

Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Μετά την εμμηνόπαυση. Τα μεσοδιαστήματα καθορίζονται ανάλογα με το ιστορικό, τις συνυπάρχουσες καταστάσεις και τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθείται.
Δεν ενδείκνυται σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, παρά μόνο αν συνυπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε οστεοπόρωση (π.χ. υπερθυρεοειδισμός, λήψη κορτικοειδών, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου κ.λ.π.).

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ)

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης), ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Triplex καρωτίδων (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

Triplex κοιλιακής αορτής (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

1. Άνδρες < 45 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Γίνονται μία φορά ως βασική εξέταση σε άτομα 18-20 ετών και σε περίπτωση που είναι φυσιολογικές επαναλαμβάνονται μετά από 5 χρόνια.
Αν υπάρχουν παθολογικές τιμές ο επανέλεγχος μπορεί να γίνει σε μικρότερα διαστήματα αλλά μόνο για τις παθολογικές εξετάσεις.

Προκειμένου ο επανέλεγχος παθολογικών τιμών να γίνει περισσότερες από μία φορά τον χρόνο πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θεραπευτικής παρέμβασης).
Για να προστεθούν επιπλέον εξετάσεις στην προαναφερόμενη βασική σειρά εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν είτε σχετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό, είτε συγκεκριμένα συμπτώματα ή σημεία, τα οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς στο ιατρικό παραπεμπτικό.

ΗΚ-Γράφημα ανά 5 χρόνια ή ανάλογα με τα ευρήματα

2. Άνδρες > 45 ετών

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, PSA, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Γαστρεντερολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από γαστρεντερολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, Mayer κοπράνων ή κολονοσκόπηση) ανάλογα με τη σχέση κινδύνου-οφέλους, όπως προκύπτει εξατομικευμένα για κάθε εξεταζόμενο

Δακτυλική εξέταση προστάτη από ουρολόγο στην ηλικία των 45 ετών.
Στη συνέχεια η επανεξέταση γίνεται σε διαστήματα που καθορίζονται εξατομικευμένα για κάθε άρρωστο. Τα μεσοδιαστήματα αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερα του 1 έτους, παρά μόνο αν η προηγούμενη τιμή ήταν παθολογική ή αν το άτομο υποβλήθηκε σε βιοψία ή σε θεραπεία για νόσο του προστάτη. Ολικό και ελεύθερο PSA, ώστε να υπολογίζεται το πηλίκο τους, πρέπει να μετριέται μόνο μετά από σύσταση του θεράποντα ουρολόγου.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ)

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, γ-GT, TSH, HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.

Καρδιολογικός έλεγχος
Κλινική εκτίμηση από καρδιολόγο και σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης, holter ρυθμού ή 24ωρη καταγραφή πίεσης) ανάλογα με τα συμπτώματα, τα σημεία, τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιστορικό.

Triplex καρωτίδων (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

Triplex κοιλιακής αορτής (>55 ετών) ή νωρίτερα αν υπάρχει ένδειξη.

ΤΥΠΕΤ - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy